Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.scale-up.pl jest Scale Up Center sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2/31, 00-020. Prywatność użytkowników, którzy odwiedzają stronę internetową www.scale-up.pl jest dla Nas szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.su-kancelaria.pl.
Dane Inspektora Ochrony Danych Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Scale Up Center sp. z o,o z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2/31, 00-020,, zwany dalej
  „Administratorem”
 2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod emailem: kontakt@scale-up.pl.
 3. Administrator zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej. Użytkownik może przekazać Spółce za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza.
 4. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celach
 5. Dane osobowe gromadzone przez spółkę będą przetwarzane w następujących dziedzinach:
  a) realizacja umowy (przetwarzanie wniosku o usługi i wszystkie związane z nim sprawy, komunikacja z klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie),
  b) zgodność z obowiązkami prawnymi  (kontakty z właściwymi władzami, sprawozdawczość dla organów, weryfikacja AML),
  c) kontakt z klientem w sprawie produktów, usług, zmianach w Regulaminie lub polityce prywatności itp. ,
  d) obsługa sporów lub skarg,
  e) Analiza danych  w celu poprawy obsługi klienta lub opracowania nowych produktów/usług.
 6. Dane osobowe klienta zebrane przez spółkę nie zostaną przekazane żadnej osobie trzeciej bez uprzedniej zgody klienta. Podanie danych jest dobrowolne.
  Podane dane osobowe udostępnione będą:
  a) podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;
  b) podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;
  c) operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją umowy;
  d) podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach
  przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia:
  a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
  c) usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
  d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu (c) administrator nie potrzebuje już danych, a osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO),
  e) przenoszenia swoich danych osobowych(art. 20 RODO),
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO).,
  g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
  h) Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 7 oraz 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Podane dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie nowych usług. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będę weryfikowane przez pracownika bądź współpracownika Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej
informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w Serwisie.

Informacje handlowe
Scale Up Center sp. z o,o z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2/31, 00-020, działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r., poz. 1422).

Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych poprzez odwołanie zgody na podstawie przesłanego stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Polityka „Cookies”

Polityka plików “cookies” witryny www.kancelariaprogres.com
1. Definicja plików „cookies” – dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Są to zwłaszcza pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.
3. Pliki „cookies” przeznaczone są do korzystania ze stron Witryny. Pliki te wykorzystywane są do:
a) zdolności logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie Witryny;
b) dopasowania zawartości Witryny do indywidualnych potrzeb Użytkownika, przede wszystkim pliki te umożliwiają rozpoznawanie jego urządzenia, po to by strona wyświetlała się według jego potrzeb;
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.
4.Pliki „cookies” używane na innych stronach internetowych do których znajdują się odnośniki na Witrynie www.kancelariaprogres.com podlegają ich odrębnej polityce prywatności.
5.  W związku z dbałością o bezpieczeństwo i poprawność przetwarzania powierzonych nam przez Użytkowników danych osobowych, podejmujemy wszelkie działania mające uchronić je przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione. Proces przetwarzania danych jest stale kontrolowany pod względem jego zgodności z obecnie obowiązującym prawem.
6. Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika tak, by blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika.
7. Użytkownicy Witryny mogą każdorazowo zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”.

Dokładne porady, w jaki sposób tego dokonać znaleźć można w ustawieniach przeglądarek internetowych, a także na stronach internetowych producentów tego rodzaju oprogramowania. Informujemy, że dokonanie takich zmian może utrudnić, bądź uniemożliwić poprawne działanie niektórych Witryn.
Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników. Google Analytics Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics firmy Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookies” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej Klient wyraża  zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.